Rozkład dnia

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00Posiłki:


• Śniadanie - godz. 8.30 - 9.00
• Obiad - godz. 12.00 - 12.30
• Podwieczorek - godz. 14.30 - 15.00Ramowy rozkład dnia:

 • 6.30 do 7.45

  Schodzenie się dzieci do przedszkola.

  Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci w tym czytaniem, liczeniem i pisaniem. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje,  ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe. Prace porządkowo-gospodarcze
 • 7.45 do 8.15

  Zabawy według zainteresowań dzieci

  - Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i z dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi. Ćwiczenia poranne
 • 8.15 do 8.30

  Prace porządkowe

  - Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów.
 • 8.30 do 9.00

  Śniadanie

  Doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole
 • 9.30 do 11.30

  Kierowane zajęcia dydaktyczne

  Realizowane według założeń podstawy programowej, wspieranie wielokierunkowej aktywności dzieci poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym jego rozwoju. Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu kierowane i niekierowane. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
 • 11.30 do 12.00

  Przygotowanie do obiadu

  Czynności porządkowo-higieniczne. Utrwalanie nawyku prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności
 • 12.00 do 12.30

  Obiad

  Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych ze spożywaniem obiadu, trzymanie sztućców, nakrywanie i sprzątanie po posiłku oraz celebrowanie posiłku w tym komponowania, praca dyżurnych w grupach starszych
 • 12.30 do 13.00

  Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prozdrowotnych

  Zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i w ogrodzie. Gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry badawcze, zabawy w kącikach zainteresowań. Zajęcia muzyczne, plastyczne, językowe, teatralne rozwijające uzdolnienia dzieci. Gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy. Zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.
 • 13.00 do 14.15

  Organizowanie pobytu dzieci na świeżym powietrzu

  W ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe itd.). Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody stymulujących rozwój wartości oraz poznawanie wartości i norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Tworzenie warunków doskonalących motorykę dużą dzieci oraz warunków zaspakajających potrzebę ruchu poprzez zabawy zorganizowane i spontaniczne. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych - stworzenie warunków do aktywności ruchowej w sali gimnastycznej.
 • 14.15 do 14.30

  Czynności porządkowe i samoobsługowe

  Przygotowanie do podwieczorku.
 • 14.30 do 15.000

  Podwieczorek

  Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych ze spożywaniem  podwieczorku.
 • 14.30 do 16.30

  Zabawy i gry dydaktyczne

  Stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualne, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w  małych zespołach, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci. Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali i w półkach indywidualnych. Rozchodzenie się dzieci.

 

Czas od godz. 8.00 do godz. 13.00 przeznaczony jest na działania nauczyciela wspierające rozwój dziecka poprzez realizację celów zawartych w „Podstawie programowej wychowania przedszkolnego”.

 

W tym czasie odbywają się:

 • zajęcia dydaktyczne różnego typu organizowane z całą grupą lub w małych zespołach (realizacja głównego celu dnia wg grupowych rozkładów zajęć i wybranego programu wychowania przedszkolnego) – w wymiarze 1 godz.
 • swobodna zabawa dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela – w wymiarze co najmniej 1 godz.
 • zabawy ruchowe, gry, zajęcia sportowe oraz obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze organizowane na przedszkolnym placu zabaw, w ogrodzie, w parku, na boisku – w wymiarze co najmniej 1 godz. ( w grupach najmłodszych – 1 godz.15 min)
 • czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne – czas do dowolnego zagospodarowania przez nauczyciela w wymiarze 2 godz. ( czas ten obejmuje także odpoczynek poobiedni w grupach dzieci 3-letnich i 4-letnich, a także organizowane po głównym posiłku zabawy relaksacyjne oraz poznawanie literatury dziecięcej w grupach dzieci starszych).

 

Ponadto prowadzone są zajęcia dodatkowe:

 • zajęcia religii ( dzieci 6 letnie);
 • zajęcia z logopedii, terapia;
 • języka angielskiego;
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia.