Wyprawka uczniów klas pierwszych
2022-08-05
Witamy Miejskie Przedszkole nr 1 przy ulicy św. Kingi 1
2022-08-16
Pokaż wszystkie

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2022/23

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

  • stypendium szkolne
  • zasiłek szkolny

Dla kogo?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600 zł.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne i kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przysługuje (dotyczy także obywateli Ukrainy):

  •  uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych
  • do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, w okresie do 15 września 2022 r., (w przypadku dokumentów przesyłanych Pocztą Polską decyduje data stempla pocztowego).

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz zaświadczenie ze szkoły o posiadaniu statusu ucznia.

Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły o posiadaniu statusu ucznia. Osoby ubiegające się o zasiłek szkolny mają obowiązek udokumentować zaistnienie zdarzenia losowego.

W załącznikach informacje dotyczącą obsługi stypendiów i zasiłków szkolnych na rok 2022/2023 wraz z formularzami wniosków.

Wnioski można też pobrać w wersji papierowej w MOPS ul. Długa 13, parter budynku przy portierni l lub ze strony internetowej mops.zgora.pl